Партньори

Фондация “Работилница за граждански инициативи”

ФРГИ е организация с нестопанска цел, създадена през 2001 г. като продължение на английската организация „Charity Know-How“. ФРГИ работи за развитие на филантропията и предоставя полезни ресурси (напр. финансиране, know-how, умения, знания и т.н.) на организации на гражданското общество и граждани, за да развиват себе си и общностите, с/за които работят.

Ние подкрепяме проекти и идеи, които насърчават социалното развитие като демократична практика и създават положителни практически промени.

Web: frgi.bg

Фондация „Мисия криле“

Фондация Mission Wings е неправителствена организация, основана в Стара Загора, България през 2018 г. от хора, споделящи идеи и експерти с почти 20-годишен опит в управлението на проекти, свързани с овластяване на хора, преминаващи през изпитания или хора в неравностойно положение; защита на деца в риск; подпомагане на социалното функциониране на деца и възрастни в сферите на приемна грижа и осиновяване, увреждания, насилие, провал в семейния живот, зависимости, ранна детска интервенция и др.
Нашата мисия е да подкрепяме, насърчаваме и допринасяме за развитието на пълния потенциал на уязвими деца и възрастни, за да могат да постигат постижения в различни сфери на живота в България.

Web: missionwings.bg

ActionAid Italy

ActionAid Италия е член на международната федерация ActionAid, която работи с над 15 милиона души в повече от 40 страни в Азия, Африка, Европа и Латинска Америка за постигане на социална справедливост, равенство между половете и изкореняване на бедността.
ActionAid Италия има сериозен опит в чувствителността, мобилизирането и активирането на хората в Италия и Европа по глобални и национални въпроси. Имаме десетгодишен опит в разработването и изпълнението на проекти, финансирани от различни донори, включително Европейската комисия, национални и международни фондации и корпорации.
Също, имаме изключително солидна и базирана на местно ниво мрежа от поддръжници, включваща повече от 130 000 индивидуални дарители и няколко местни активистки групи в цялата страна, покриващи повече от 50 италиански града.

Web: morethanprojects.actionaid.it/en/

Regione Campania

Regione Campania споделя своя опит с италианската държава в множество ключови области за интеграция и приобщаване на граждани на трети страни (3% от общото население от 5 800 000 жители) и бенефициенти на международна закрила (0,4% от регионалното население), включително здравеопазване, труд и образование.
Регионът се ангажира да гарантира достъп до обществени услуги, съобразени с нуждите на мигрантите, и подкрепя организациите на гражданското общество в предоставянето на културно посредничество, жилищно настаняване, правни и административни услуги.
Чрез своя отдел за „Планиране, управление на проекти и пътища за приобщаване в областта на имиграцията“, организацията отдели значителни ресурси за борба с експлоатацията и маргинализацията на работниците мигранти, като се има предвид забележителното присъствие на сезонни селскостопански работници с миграционен произход на територията на държавата.
С този проект имаме за цел активирането на Регионалния съвет по имиграцията, предвиден в регионалното законодателство за постигане на истински демократичен процес на вземане на решения в областта на политиките за интеграция и приобщаване на мигрантите.

Web: regione.campania.it/regione

KMOP

KMOP – Център за социално действие и иновации, разположен в Атина, е организация с нестопанска цел с повече от 40 години опит в подкрепа на уязвими групи по света. KMOP има опит в проектирането и внедряването на нови иновативни идеи, за да осигури и насърчи положително социално въздействие чрез изграждане на устойчиви общности и превръщане на света в по-добро място за всички, като се вземат предвид всички съвременни социални, технологични и екологични развития.
Мисията на KMOP е да вдъхновява и подкрепя иновативни идеи за промяна на живота на хората, справяне с причините за уязвимостта и насърчаване на приобщаващ и устойчив растеж за всички.

Dimos Neapolis Sykeon

Община Неаполис-Сикис е голяма община в североизточната част на градския комплекс на Солун, регион Централна Македония, Гърция. Има население от около 85 000 жители. Това е преди всичко място за живеене, специална градска зона не само заради морфологията на почвата, но и поради близостта си до великолепната гора на Шейх Су.
Това е чисто бежанска община, тъй като първите жители са бежанци, пристигнали след Малоазийската война. Това е мястото, където са се заселили бежанците от Мала Азия, Понт и Източна Тракия, но има сериозни индикации и доказателства, че е било обитавано в много древни времена.
В настоящите условия на глобална икономическа рецесия и криза, където основите на социалното сближаване са подложени на изпитание, повишената социална защита, солидарността и насърчаването на здравето са наложителни. Община Neapolis-Sykies е разработила мрежа от социални услуги, която допринася, наред с другото, за борбата със социалното изключване на уязвими групи като бедни, имигранти, чужденци, жени, семейства с един родител и хора с увреждания, като се фокусира върху равните възможности, относно недискриминацията и достъпа им до образование и работа. Съветът за интеграция на мигранти беше основан през 2007 г. и сега се възобновява.
Общината е развила многобройни сътрудничества с институции и организации в цяла Европа, с общи цели и проблеми, с цел обмяна на опит и ноу-хау.

Web: dimosneapolis-sykeon.gr

SUDWIND VEREIN FUR ENTWICKLUNGSPOLITIK UND GLOBALE GERECHTIGKEIT

Südwind прилага уникалния експертен опит в международното развитие, който е придобил, както в своята преподавателска работа, особено „Global Learning“, така и в работата си по връзки с обществеността и кампании.
На местно, регионално, национално и международно ниво Südwind си сътрудничи с организации и институции в областта на международното развитие, образованието, околната среда, културата и социалните въпроси, както и с различни мрежи на гражданското общество и важни политически фигури. Südwind редовно изпълнява свои собствени проекти и предоставя своето ноу-хау на други организации и институции.
Südwind е критичен към икономически ориентираната доктрина за богатството и мощта на неолибералната глобализация и работи с други играчи на гражданското общество за разработване на концепции, перспективи и визии за социално справедлив, екологично устойчив, културно разнообразен и политически активен свят.
Südwind се солидаризира с онези, които са в неравностойно положение от настоящия световен ред, т.е. всички онези, на които е отказан политически глас, материални ресурси, културна реализация, равенство между половете, образование и/или здравеопазване. Ние разкриваме структурните причини за тези неравенства.
Südwind улеснява срещите между хора с различен културен, политически, социален и икономически произход и прокарва пътя към по-голямо взаимно уважение, толерантност и признателност. Südwind предоставя това – виртуално, физически и интелектуално – на хора с подобно мислене, които искат да се включат.

Web: suedwind.at

MigrantInnenbeirat Graz
(Migrants’ Advisory Coincil Graz)

Консултативният съвет на мигрантите (Migrant:innenbeirat Graz) е политическо представителство на интересите на граждани на трети страни, живеещи в Грац. Той съветва и дава препоръки на общинското правителство по въпроси, свързани с имигрантите. Чрез своите препоръки Консултативният съвет на мигрантите може да повлияе на правителствената политика.
Гражданите на трети държави, които представляват 12 процента от жителите на град Грац, по закон не могат да участват пряко в националната, регионалната или общинската политика. Това е въпреки факта, че те са се превърнали в неразделна част от живота на обществото.
Общинското правителство на Грац през 1995 г. в отговор на тази ситуация създаде Консултативния съвет за мигранти като модел за политическо включване на мигрантите, позволявайки им известна степен на участие в политическия процес на града. По този модел самите мигранти избират свои представители, които съветват и преговарят с политическите и държавните власти от тяхно име. По този начин се осигуряват институционализирани канали, чрез които гласовете им да бъдат чути.
Създадена със закон, ролята на Консултативния съвет на мигрантите да представлява имигрантите в Грац се признава и уважава от гражданското общество и общинските политици.
Съветът се състои от 9 члена (граждани на трети страни), избрани също от граждани на трети страни в Грац.

Web: graz.at/migrant:innenbeirat

Groupe SOS Solidarites

Създадена през 1951 г., организацията участва в приемането и интеграцията на мигранти и техните семейства. Нашият екип работи в регионите Ил дьо Франс и Оверн-Рона-Алпи, в 10 департамента: Париж, О-дьо-Сен, Сена-Сен-Дени, Горна Савоя, Изер, Лоара, Рона, Север, Мозел и Долен Рейн.

Духът, който движи асоциацията, е изграден около фундаментални ценности:

Зачитане на човешкото достойнство и борба за основните им права; Право на семеен живот; признание, взаимно уважение към културните различия

Волята за насърчаване на равните възможности

Решителността да се допринесе за положителната еволюция на представителствата на мигрантите

Действията, предприети от Groupe SOS Solidarités Assfam, имат за цел да насърчат социалната и професионална интеграция на гражданите на трети страни за участие в действията срещу дискриминацията или социалното изключване и да подкрепят ефективното упражняване на техните права. Организацията допринася за информирането и обучението на участниците в интеграцията, независимо дали са институции или асоциации.

Web: assfam.org/#about

Web: groupe-sos.org/structure/assfam/

INSTITUTUL ROMAN PENTRU ACTIUNE, INSTRUIRE SI CERCETARE IN DOMENIUL PACII – PEACE ACTION, TRAINING & RESEARCH INST OF ROMANIA

Институтът за мирни действия, обучение и изследване на Румъния (PATRIR) е основан през 2001 г. като неправителствена организация с нестопанска цел, политически независима в Клуж-Напока, Румъния. PATRIR се ангажира с свят, в който конфликтите се трансформират конструктивно, чрез мирни средства – в който индивиди, общности, държави и местни, национални, регионални и международни организации и участници са овластени да се справят с конфликтите ефективно и да работят заедно за това. Мисията на PATRIR е да трансформира начина, по който светът се справя с конфликтите, като работи от местно до глобално ниво – в партньорство с общности, държави и национални и международни организации – за да направи изграждането на мира и конструктивната трансформация на конфликтите основа за устойчив мир.
От нашата работа в Клуж-Напока до проекти в Ирак, Нигерия, Северна Ирландия, Молдова, Либия, Сирия и другаде, Институтът обединява ключови заинтересовани страни и участници от различни дисциплини, включително държавни институции и ръководство, академици, университети и мозъчни тръстове, организации на гражданското общество и местни общности.
PATRIR си сътрудничи в тясно сътрудничество с основните заинтересовани страни в Клуж, както и на национално и международно ниво. Проектите, разработени от Института, ангажират както международни, така и национални партньори, обществени институции, като кметството на Клуж, правителствени министерства, институции на ЕС и ООН, местни публични институции, работещи с мигранти и бежанци, както и международни общности в Клуж.

SZUBJEKTIV ERTEKEK ALAPITVANY
(Subjective Values Foundation)

Основана през 2002 г., Фондация за субективни ценности (SVF) има за цел да допринесе за отворено и приобщаващо общество и да даде възможност на младите хора да реализират идеите си и да станат активни граждани.

Община Стара Загора

Община Стара Загора е местно административно деление в България с център град Стара Загора. Стара Загора е един от най-големите градове в България и служи като административен, икономически, културен и образователен център на региона. Община Стара Загора отговаря за местното управление, развитието на инфраструктурата, обществените услуги и различни други общински функции в рамките на нейната юрисдикция.