Ενίσχυση της συμμετοχής των μεταναστών στιςπολιτικές λήψης αποφάσεων και ένταξης

Μια δυναμική, διαπολιτισμική κοινωνία προϋποθέτει ότι όλα τα μέλη της συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που αφορούν τις κοινότητές τους και το μέλλον τους. Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες, καθώς είναι οι άνθρωποι που επηρεάζονται πιο άμεσα και βαθιά από τις αποφάσεις και τις πολιτικές ενσωμάτωσης που εφαρμόζονται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Το ευρωπαϊκό έργο MigrantVoicesHeard ενώνει οργανισμούς από διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της ΕΕ, οι οποίοι έχουν εντοπίσει κοινά προβλήματα που σχετίζονται με την υποεκπροσώπηση των μεταναστών στην τοπική διαδικασία λήψης αποφάσεων, ώστε να προάγουν τη συμμετοχή προσφύγων και μεταναστών στο σχεδιασμό και εφαρμογή πολιτικών ενσωμάτωσης, στους βασικούς τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της στέγασης και της υγείας.

Το έργο έχει στόχο να στηρίξει τη σύσταση και ενίσχυση συμβουλίων μεταναστών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε έξι χώρες της ΕΕ σε στενή συνεργασία με τις δημόσιες διοικήσεις, να προωθήσει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών δημόσιων αρχών σχετικά με τη συμμετοχή των μεταναστών στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών ένταξης και να ενισχύσει την ικανότητα των τοπικών και περιφερειακών αρχών να συμβουλεύονται αποτελεσματικά τους μετανάστες σχετικά με τις πολιτικές που τους αφορούν άμεσα.

Αναγνωρίζοντας τα συμβούλια μεταναστών ως παράγοντες αλλαγής που εκφράζουν τις ανάγκες των κοινοτήτων μεταναστών, το έργο Migrant Voices Heard θα στηρίξει την ίδρυση πέντε νέων συμβουλίων μεταναστών σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Ελλάδα και Γαλλία, και την ενεργοποίηση ενός συμβουλίου μεταναστών στην Ιταλία, τα οποία θα συμβουλεύονται τακτικά περισσότερους από 5.000 μετανάστες που ζουν σε αυτά τα μέρη για πολιτικές που τους αφορούν. Η ανάπτυξη αυτών των συμβουλίων θα βασίζεται σε ορθές πρακτικές που έχουν εντοπιστεί, και ιδίως στο μοντέλο που εφαρμόζεται στην πόλη του Γκρατς στην Αυστρία, η οποία διαθέτει μια ενεργή συμβουλευτική επιτροπή μεταναστών που εκπροσωπεί περίπου 36.000 μετανάστες από τρίτες χώρες.

Το σχέδιο θα οδηγήσει σε ενίσχυση της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για την υιοθέτηση των υφιστάμενων ορθών πρακτικών της συμμετοχής των μεταναστών στη χάραξη πολιτικής. Ταυτόχρονα, αναμένεται να ωφεληθούν μακροπρόθεσμα πάνω από 1 εκατομμύριο μετανάστες, καθώς οι ανάγκες τους θα ληφθούν υπόψη σε προτάσεις πολιτικής που θα παρουσιαστούν από τα συμβουλευτικά όργανα των μεταναστών που δημιουργήθηκαν και ενισχύθηκαν, και οι υφιστάμενες πολιτικές ένταξης θα εφαρμοστούν με την ενεργό συμμετοχή των μεταναστών.

Το έργο χρηματοδοτείται με τη στήριξη του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιταλία και τη Ρουμανία, από τους ακόλουθους οργανισμούς: WCIF (BG), Suedwind (AU), Mission Wings (BG), ASSFAM (FR), KMOP – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας (GR), ActionAid (IT), Szjubektiv (HU) και PATRIR (RO). Στην πρωτοβουλία θα συμμετάσχουν επίσης τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις – ο Δήμος Στάρα Ζαγόρα στη Βουλγαρία, ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών στην Ελλάδα και η Περιφερειακή Κυβέρνηση της Καμπανίας στην Ιταλία.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο MigrantVoicesHeard και τις επόμενες ενέργειές μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο gep.sykies@n3.syzefxis.gov.gr.